BIJLAGE 1: EEN FOCUSGROEP ORGANISEREN

http://register.un75.online

Wilt u een focusgroep organiseren, volg dan een helder en transparant selectieproces met duidelijk omschreven en gemotiveerde criteria. De kwaliteit van het debat is sterk afhankelijk van een geloofwaardige vertegenwoordiging van diverse belangengroepen.

Enkele mogelijke criteria voor het selecteren van deelnemers zijn:

 • Geloofwaardigheid
 • Competentie en lokale kennis van ontwikkelingskwesties
 • Institutionele capaciteit
 • Vertegenwoordiging van anderszins gemarginaliseerde gemeenschappen of groepen
 • Organisaties met leden die zich richten op economische en sociale kwesties
 • Verantwoordingsplicht ten aanzien van een gemeenschap of groep die wordt vertegenwoordigd
 • Evenwicht inzake gender en leeftijd
 • Locatie in stedelijk, landelijk of afgelegen gebied

Belanghebbenden op nationaal en subnationaal niveau in kaart brengen is nuttig om te zorgen voor een evenwichtige participatie binnen en tussen groepen van belanghebbenden, om de mogelijke dynamiek en relaties binnen de gesprekken te verduidelijken, en om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt.

De potentiële deelnemers kunnen hierbij van tevoren worden uitgesplitst naar bijv. gender, etniciteit, woonplaats (platteland, sloppen, stad) of economische activiteit, zodat de situatie en de levensomstandigheden van de belangrijkste groepen goed vertegenwoordig worden.

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar actoren die doorgaans niet deelnemen, zoals adolescenten, migrerende werknemers, daklozen, sekswerkers enz. Sommige deelnemers hebben misschien minder mogelijkheden of minder tijd (bijv. vanwege inkomensverlies); daarmee moet rekening worden gehouden. Sommige deelnemers hebben misschien individueel tijd nodig, misschien met een facilitator erbij, om hun input binnen hun eigen structuren te ordenen alvorens deze binnen de bredere discussie te delen. Ook moet rekening worden gehouden met de potentiële veiligheidsrisico’s van deelname voor sommige gemarginaliseerde groepen.

EEN FOCUSGROEP VOORBEREIDEN

De volgende punten kunnen nuttig zijn voor het opstellen van een raadplegingsplan, onder meer om de inclusie, evenwichtigheid en verantwoording te garanderen.

 • Zijn er beperkingen die de deelname van bepaalde groepen belemmeren?
 • Zijn er verschillen tussen de besluitvormingsprocessen van diverse deelnemers, bijv. als het gaat om vertegenwoordiging, machtiging en/of meerderheden?
 • Hoe kunnen communicatietools of -kanalen op maat worden gemaakt van de waarden, normen en talen van belanghebbenden?
 • Wat voor cultureel geschikte raadplegingsmechanismen zijn er mogelijk?
 • Kunnen we voortbouwen op bestaande dialogen bij instellingen of forums die goed functioneren, bijv. sociaal overleg op nationaal niveau?
 • Hoe verspreiden we de informatie over de raadplegingen op tijd, zodat deelnemers zich voldoende kunnen voorbereiden?
 • Hoe komen belanghebbenden die tijd en moeite hebben gestoken in de gesprekken, de resultaten te weten? (Opmerking: Het UN75-team werkt aan een wereldwijd platform waar de belangrijkste resultaten van de besprekingen kunnen worden gepresenteerd.)
 • Via welke feedbackmechanismen kunnen belanghebbenden suggesties of opmerkingen plaatsen?

STAPPEN OM EEN FOCUSGROEP TE ORGANISEREN

Alle dialogen moeten worden gebaseerd op een duidelijke conceptnota en algemene voorwaarden. In sommige gevallen moeten deze worden aangepast (qua taal of formaat) aan de doelgroepen. Alle deelnemers moeten over deze informatie beschikken voordat ze besluiten om deel te nemen. In sommige gevallen kan de facilitator een schema opstellen om vóór de eigenlijke raadpleging met de deelnemers te communiceren.

Wanneer het moment van de raadpleging is vastgesteld, moeten de facilitatoren:

 • het registratieformulier van UN75 invullen, op basis waarvan alle dialogen een identificatienummer krijgen
 • de deelnemers inlichten over de agenda voor de raadpleging en over andere achtergrondinformatie
 • voor persoonlijke bijeenkomsten ongeveer 12 mensen vanuit dezelfde groep (bijv. jongeren) uitnodigen; gewoonlijk doen er dan uiteindelijk 8 à 10 mensen mee
 • demografische en sociaal-economische gegevens verzamelen over de deelnemers (maar deze niet delen zonder toestemming van de betrokkenen)
 • foto’s, audio en video’s verzamelen voor communicatiedoeleinden en om bij het feedbackformulier van de gespreksleider te voegen (zorg voor schriftelijke toestemming van de betrokkenen)
Close Menu