LIITE 1: KESKUSTELURYHMÄ

http://register.un75.online

Jos perustat keskusteluryhmän, noudata osallistujia valitessasi selkeää ja avointa valintamenettelyä ja tarkoin määriteltyjä ja perusteltuja valintakriteereitä. Kuulemisten laatu riippuu suurelta osin eri sidosryhmien uskottavasta edustuksesta.

Osallistujien valintakriteerejä voivat olla esimerkiksi:

 • Uskottavuus
 • Kompetenssi ja kehityskysymysten paikallinen tuntemus
 • Institutionaaliset valmiudet
 • Marginaalisessa asemassa olevan yhteisön tai ryhmän edustaminen
 • Talous- ja sosiaalikysymyksiin erikoistuneet, jäsenyyteen perustuvat organisaatiot
 • Tilivelvollisuus edustettuna olevalle yhteisölle tai ryhmälle
 • Sukupuolten ja sukupolvien tasapuolinen edustus
 • Sijainti kaupunki- tai maalaisalueella tai syrjäisellä alueella

Sidosryhmien kartoitus kansallisella ja sitä alemmilla tasoilla voi auttaa määrittelemään ja tasapainottamaan eri sidosryhmien osallistumista, selkiyttää ryhmädynamiikkaa ja -suhteita, jotka voivat vaikuttaa kuulemisiin, ja varmistaa, ettei mitään tahoa unohdeta.

Kartoituksessa käytettävät tiedot voidaan eritellä esimerkiksi sukupuolen, etnisen alkuperän, asuinpaikan (maaseutu, slummi tai kaupunki) ja taloudellisen toiminnan alojen mukaan, jotta ne heijastavat eri pääryhmien tilannetta ja elinoloja.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimijoihin, jotka eivät tyypillisesti osallistuisi tällaiseen toimintaan, esimerkiksi nuoriin, vierastyöläisiin, kodittomiin, seksityöntekijöihin jne. Jotkut osallistujat voivat tarvita erityistä taloudellista tai teknistä tukea voidakseen osallistua (esim. päiväpalkan menetys osallistumisen ajalta voi rajoittaa osallistumista). Jotkut osallistujat voivat tarvita erillistä aikaa vaikkapa erikseen nimetyn tukihenkilön kanssa, jotta he voivat valmistella omaa osuuttaan etukäteen.  Joidenkin marginaalisessa asemassa olevien ryhmien kohdalla on mietittävä myös osallistujien mahdollisia turvallisuusriskejä.

Keskusteluryhmän työn valmistelu

Seuraavassa on joitakin ohjeita ja neuvoja kuulemissuunnitelman valmistelua varten. Siinä on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi osallisuutta, tasapuolisuutta ja vastuuvelvollisuutta koskeviin periaatteisiin.

 • Onko tiedossa esteitä, jotka voivat vaikeuttavat tiettyjen ryhmien osallistumista?
 • Onko eri sidosryhmien päätöksentekoprosesseissa eroja esimerkiksi edustuksellisuuden, toimivallan ja/tai enemmistösäännön suhteen?
 • Kuinka viestintävälineitä tai -kanavia voidaan räätälöidä vastaamaan sidosryhmien arvoja, normeja ja kieliä?
 • Mitä kulttuurisesti sopivia kuulemismekanismeja voidaan käyttää?
 • Voidaanko ottaa mallia nykyisistä, hyvin toimivista vuoropuhelumalleista tai -foorumeista (esim. kansalliset kuulemiset tai kansalaisyhteiskunnan foorumit)?
 • Kuinka kuulemisista voidaan jakaa tietoa etukäteen niin, että osallistujilla olisi riittävästi aikaa valmistautua?
 • Kuinka sidosryhmille, jotka ovat panostaneet aikaa ja vaivannäköä kuulemisiin, voidaan parhaiten tiedottaa niiden tuloksista? (Huom. YK75-tiimi kehittää globaalia alustaa, jolla havainnollistetaan keskustelujen keskeisiä tuloksia.)
 • Minkä palautemekanismien avulla varmistetaan, että sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esille huolenaiheitaan ja tehdä ehdotuksia?

KESKUSTELURYHMÄN TYÖSKENTELYN VAIHEET

Kaikkien vuoropuhelujen olisi perustuttava selkeään tehtävänmääritykseen ja valmisteluasiakirjaan. Joissain tapauksissa niitä on ehkä mukautettava eri kohdeyleisöjen mukaan (kieli, formaatti). Kaikkien osallistujien on saatava nämä tiedot ennen kuulemista. Joissakin tapauksissa ryhmän vetäjä voi laatia työnkulkusuunnitelman kuulemista edeltävään yhteydenpitoon osallistujien kanssa.

Kun kuulemisen ajankohdasta on päätetty, ryhmän vetäjälla on seuraavat tehtävät:

 • Täyttää YK75-rekisteröintilomake, minkä yhteydessä kuulemiselle annetaan oma tunnusnumero.
 • Toimittaa osallistujille kuulemisen esityslista ja muu tausta-aineisto.
 • Kutsua ryhmiin, joissa kaikki osallistujat tapaavat toisensa henkilökohtaisesti, noin 12 henkeä kustakin mukaan tulevasta kohderyhmästä (esim. nuoret). Tällöin yleensä noin 8–10 henkeä saapuu ryhmän kokoontumiseen.
 • Dokumentoida osallistujia koskevat demografiset ja sosioekonomiset tiedot. Nämä tiedot saa jakaa vain osallistujien luvalla.
 • Ottaa talteen valokuvia sekä audio- ja videotallenteita, jotka voi liittää moderaattorin palautelomakkeeseen tai joita voit hyödyntää tiedotuksessa. Muista pyytää osallistujilta kirjallinen suostumus aineiston käyttöön.
Close Menu