ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

http://register.un75.online

Εάν αποφασίσετε να συστήσετε μια ομάδα εστίασης, χρησιμοποιήστε μια σαφή και διαφανή διαδικασία επιλογής με σαφώς καθορισμένα και δικαιολογημένα κριτήρια. Η ποιότητα των συζητήσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ισότιμη εκπροσώπηση των διαφόρων μερών χωρίς αποκλεισμούς.

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Ισότιμη εκπροσώπηση
 • Ικανότητες και γνώση των θεμάτων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο
 • Θεσμική ικανότητα
 • Εκπροσώπηση κοινότητας ή ομάδας που βιώνει κάποια μορφή περιθωριοποίησης
 • Οργανισμοί που βασίζονται στην οικειοθελή συμμετοχή και εστιάζουν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
 • Λογοδοσία σε εκπροσωπούμενη κοινότητα ή ομάδα
 • Ισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων και των γενεών
 • Τοποθέτηση σε αστικές, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό και την ισορροπημένη συμμετοχή εντός και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, στον σαφή προσδιορισμό των δυναμικών και των σχέσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαβουλεύσεις και στη συμμετοχή στο διάλογο όσων απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή του.

Τα δεδομένα για τη χαρτογράφηση μπορούν να ταξινομηθούν π.χ. με βάση το φύλο, την εθνοτική ταυτότητα, τον τόπο κατοικίας (αγροτικές, υποβαθμισμένες ή αστικές περιοχές) και τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αντανακλάται η κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης διαφόρων μεγάλων ομάδων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε παράγοντες που δε θα συμμετείχαν συνήθως, όπως οι έφηβοι, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, οι άστεγοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών κ.λπ. Ορισμένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν έλλειψη δεξιοτήτων ή χρονικούς περιορισμούς (όπως η σημαντική απώλεια ενός ημερομισθίου) που χρήζουν διαχείρισης. Ενδεχομένως ορισμένοι από τους συμμετέχοντες να χρειαστούν κάποιον ιδιαίτερο χρόνο, με την παρουσία μεσολαβητή, ώστε να αναπτύξουν στο δικό τους περιβάλλον την συμβολή τους προτού την εκφράσουν στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης. Οι κίνδυνοι για την προσωπική ασφάλεια ορισμένων περιθωριοποιημένων ομάδων πρέπει να ληφθούν υπόψη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τα παρακάτω σημεία ίσως φανούν χρήσιμα για την προετοιμασία ενός σχεδίου διαβούλευσης, με τήρηση των αρχών του μη αποκλεισμού, της ισότιμης μεταχείρισης και της λογοδοσίας.

 • Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί η συμμετοχή ορισμένων ομάδων;
 • Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των διαφόρων μερών π.χ. όσον αφορά την εκπροσώπηση, την ανάθεση εξουσίας και/ή τον κανόνα της πλειοψηφίας;
 • Πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα εργαλεία ή οι δίαυλοι επικοινωνίας στις αξίες, τα πρότυπα και τις γλώσσες των μερών;
 • Ποιοι πολιτισμικά κατάλληλοι μηχανισμοί διαβούλευσης μπορούν να θεσπιστούν;
 • Μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπάρχοντες θεσμούς διαλόγου ή φόρουμ που λειτουργούν καλά, π.χ. εθνικούς μηχανισμούς ή μηχανισμούς της κοινωνίας των πολιτών;
 • Πώς μπορούν να διαδίδονται εγκαίρως οι πληροφορίες σχετικά με τις διαβουλεύσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν;
 • Πώς μπορούν τα μέρη που έχουν αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια στις διαβουλεύσεις να ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα; (Σημείωση: Η ομάδα της εκστρατείας ΟΗΕ75 αναπτύσσει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία θα αποτυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα των συζητήσεων.
 • Μέσω ποιων μηχανισμών σχολιασμού θα εξασφαλιστεί ότι τα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν προτάσεις ή ανησυχίες;

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κάθε διάλογος θα πρέπει να βασίζεται σε σαφές ενημερωτικό σημείωμα και σαφείς όρους αναφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή του (γλώσσα, μορφή) ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες πριν από τη συμμετοχή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο μεσολαβητής μπορεί να καταρτίσει ένα πρόγραμμα εργασιών με στόχο την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες πριν από τη διαβούλευση.

Μόλις αποφασιστεί ο χρόνος διεξαγωγής της διαβούλευσης, οι μεσολαβητές θα πρέπει:

 • να συμπληρώσουν το δελτίο εγγραφής της εκστρατείας UN75, στο οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός ταυτοποίησης μέσω του οποίου θα εντοπίζονται οι διάφορες συζητήσεις.
 • να πληροφορήσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τα θέματα της διαβούλευσης και το υπόλοιπο σχετικό υποστηρικτικό υλικό
 • για συγκεντρώσεις ομάδων με φυσική παρουσία, να προσκαλέσουν περίπου 12 άτομα από την ίδια εκλογική περιφέρεια (π.χ. νέοι). Έτσι θα εξασφαλίσουν συνηθώς συμμετοχή 8 έως 10 ατόμων.
 • να τεκμηριώσουν τα δημογραφικά ή κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες, τα οποία θα μπορούν να κοινοποιούν μόνο με την άδεια των συμμετεχόντων.
 • να συλλέξουν φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και βίντεο τα οποία θα ενσωματωθούν στο δελτίο υποβολής σχολίων που χρησιμοποιεί ο συντονιστής και για σκοπούς επικοινωνίας με τη γραπτή συγκατάθεση των συμμετεχόντων.
Close Menu