PRÍLOHA 1: VEDENIE DISKUSNEJ SKUPINY

http://register.un75.online

Ak sa rozhodnete zorganizovať diskusnú skupinu, použite jasný a transparentný výberový proces s dobre vymedzenými a odôvodnenými kritériami. Kvalita konzultácií bude do veľkej miery závisieť od dôveryhodného zastúpenia rôznych skupín zainteresovaných strán.

Kritériá na výber účastníkov by mohli zahŕňať:

 • Dôveryhodnosť
 • Kompetencie a miestne znalosti o otázkach rozvoja
 • Inštitucionálna kapacita:
 • Zastúpenie inak marginalizovanej komunity alebo skupiny
 • Organizácie na báze členstva zamerané na hospodárske a sociálne otázky
 • Zodpovednosť voči zastupovanej komunite alebo skupine
 • Rodová a generačná rovnováha
 • Umiestnenie v mestských, vidieckych alebo odľahlých oblastiach

Mapovanie zainteresovaných strán na národnej a nižšej ako národnej úrovni môže pomôcť vymedziť a vyvážiť účasť v skupinách zainteresovaných strán a medzi nimi, objasniť dynamiku a vzťahy, ktoré môžu mať vplyv na konzultácie, a zabezpečiť, aby nebol opomenutý nikto z tých, ktorí by sa mali zúčastniť.

Údaje na mapovanie môžu byť rozčlenené podľa pohlavia, etnickej príslušnosti, bydliska (vidiek, slumy alebo mestské oblasti) a odvetví hospodárskej činnosti, ako aj podľa iných kritérií, s cieľom zohľadniť situáciu a životné podmienky rôznych hlavných skupín.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať aktérom, ktorí sa zvyčajne nezúčastňujú, ako sú mladiství, migrujúci pracovníci, bezdomovci, sexuálni pracovníci atď. Niektorí účastníci môžu mať nedostatok zručností alebo časové obmedzenia (napríklad účasť by pre nich znamenala neakceptovateľný výpadok dennej mzdy), ktoré si vyžadujú zohľadnenie. Niektorí môžu potrebovať čas navyše, napríklad za pomoci facilitátora, aby si mohli dôkladne pripraviť príspevky v rámci ich vlastných štruktúr pred tým, než ich predložia v rámci širšej konzultácie. Na pamäti treba mať aj osobné bezpečnostné riziká, ktorým sú vystavené niektoré marginalizované skupiny.

PRÍPRAVA DISKUSNEJ SKUPINY

Nasledujúce body môžu byť užitočné pri príprave plánu konzultácií vrátane dodržiavania zásad začlenenia, rovnosti a zodpovednosti.

 • Mohli by nejaké obmedzenia znemožniť účasť určitých skupín?
 • Existujú rozdiely medzi rôznymi rozhodovacími procesmi jednotlivých zainteresovaných stranách, napríklad pokiaľ ide o zastúpenie, delegovanie právomoci, prípadne o pravidlo väčšiny?
 • Ako možno prispôsobiť komunikačné nástroje alebo kanály hodnotám, normám a jazykom zainteresovaných strán?
 • Aké kultúrne primerané konzultačné mechanizmy možno vytvoriť?
 • Môžeme čerpať zo skúseností existujúcich dobre fungujúcich inštitúcií alebo fór, ktoré sa orientujú na dialóg, napr. na vnútroštátne mechanizmy alebo mechanizmy občianskej spoločnosti?
 • Ako treba s dostatočným predstihom šíriť informácie o konzultáciách tak, aby účastníci mali dostatok času na prípravu?
 • Ako treba informovať zainteresované strany, ktoré venovali konzultáciám čas a úsilie, o príslušných výsledkoch? (Poznámka: Tím OSN75 pripravuje globálnu platformu na ilustráciu kľúčových výsledkov diskusií.
 • Aké mechanizmy spätnej väzby zabezpečia, aby zainteresované strany mali možnosť predložiť návrhy alebo obavy?

KROKY POTREBNÉ NA VEDENIE DISKUSNEJ SKUPINY

Základom všetkých dialógov by mala byť jasná koncepcia a referenčný rámec. V niektorých prípadoch ich možno bude potrebné upraviť (jazyk, formát) v závislosti od rôznych adresátov. Všetci účastníci musia mať prístup k týmto informáciám pred tým, než sa zapoja. V niektorých prípadoch môže facilitátor vytvoriť plán pracovných postupov na komunikáciu s účastníkmi vo fáze pred začatím samotnej konzultácie.

Po stanovení dátumu konzultácie by facilitátori mali:

 • Vyplniť registračný formulár OSN75, na základe čoho dostanú identifikačné číslo, ktoré im umožní sledovať jednotlivé dialógy.
 • Oboznámiť účastníkov s programom konzultácií a s inými východiskovými materiálmi.
 • V prípade skupín, kde sa očakáva osobná účasť, pozvať približne 12 ľudí z rovnakej kategórie (napr. mládež). V takom prípade sa napokon spravidla do činnosti skupiny zapojí 810 účastníkov.
 • Zdokumentovať demografické alebo socio-ekonomické údaje o účastníkoch, ale zdieľať ich len v prípade, ak s tým súhlasia.
 • Zbierať fotografie, zvukové aj video záznamy, ktoré sa potom môžu vložiť do formulára na spätnú väzbu od moderátora. Ak vám na to účastníci poskytnú písomný súhlas, môžete ich použiť aj na komunikačné účely.
Close Menu