PRILOGA 1: ORGANIZACIJA FOKUSNE SKUPINE

http://register.un75.online

Če se odločite organizirati ciljno skupino, uporabite jasen in pregleden izbirni postopek z dobro opredeljenimi in upravičljivimi merili. Kakovost posvetovanj bo v veliki meri odvisna od verodostojne zastopanosti različnih skupin deležnikov.

Merila za identifikacijo udeležencev bi lahko vključevala:

 • verodostojnost
 • usposobljenost in lokalno poznavanje razvojnih vprašanj
 • institucionalno zmogljivost
 • zastopanje drugače marginalizirane skupnosti ali skupine
 • članske organizacije, ki se osredotočajo na ekonomska in socialna vprašanja
 • odgovornost skupnosti ali skupini, ki se zastopa
 • spol in uravnoteženo zastopanost spolov
 • lokacijo na urbanih, podeželskih ali oddaljenih območjih

Popis organizacij deležnikov na nacionalni in podnacionalni ravni lahko pomaga opredeliti in uravnotežiti udeležbo v skupinah deležnikov in med njimi, pojasniti dinamiko in odnose, ki bi lahko vplivali na posvetovanja, ter zagotoviti, da ni izključen nihče, ki bi moral sodelovati.

Podatke za popis je mogoče razčleniti po spolu, etničnem poreklu, prebivališču (podeželska, revna ali urbana območja) in sektorjih gospodarske dejavnosti, med drugim po možnostih, da se odrazijo položaj in življenjske razmere različnih pomembnih skupin.

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti akterjem, ki običajno ne bi sodelovali, kot so mladostniki, delavci migranti, brezdomci, prostitutke itd. Nekateri udeleženci imajo morda vrzeli v znanju in spretnostih ali časovne omejitve (kot je obremenjujoča izguba dnevne plače), ki zahtevajo nadomestilo. Nekateri bodo morda potrebovali poseben čas, morebiti s posrednikom, da bi svoj prispevek razvili v okviru svojih struktur, preden bi ga delili v okviru širšega posvetovanja. Upoštevati je treba tveganja za osebno varnost nekaterih marginaliziranih skupin.

PRIPRAVA NA FOKUSNO SKUPINO

Naslednje točke so lahko koristne za pripravo načrta posvetovanja, vključno s spoštovanjem načel vključevanja, enakosti in odgovornosti.

 • Ali bodo kakršne koli ovire preprečile sodelovanje nekaterih skupin?
 • Ali obstajajo razlike med postopki odločanja različnih deležnikov, na primer glede zastopanja, prenosa pooblastil in/ali pravila večine?
 • Kako bi lahko komunikacijska orodja ali kanale prilagodili vrednotam, normam in jezikom deležnikov?
 • Katere kulturno primerne mehanizme posvetovanja je mogoče vzpostaviti?
 • Ali lahko izhajamo iz obstoječih institucij za dialog ali forumov, ki delujejo dobro, na primer nacionalnih mehanizmov ali mehanizmov civilne družbe?
 • Kako razširjamo informacije o posvetovanjih dovolj vnaprej, da bodo imeli udeleženci dovolj časa za pripravo?
 • Kako lahko deležnike, ki so posvetovanjem namenili čas in trud, obvestimo o rezultatih? (Opomba: skupina ZN75 pripravlja globalno platformo za ponazoritev ključnih rezultatov razprav.)
 • Kateri mehanizmi za povratne informacije bodo zagotovili, da imajo deležniki možnost izraziti predloge ali pomisleke?

KORAKI ZA IZVEDBO FOKUSNE SKUPINE

Vsi dialogi bi morali temeljiti na jasnem konceptu in mandatu. V nekaterih primerih jih bo morda treba prilagoditi (jezik, oblika) na podlagi različnih ciljnih skupin. Vsi udeleženci morajo imeti dostop do teh informacij, preden sodelujejo. V nekaterih primerih lahko povezovalec pripravi načrt delovnega postopka za komuniciranje z udeleženci pred posvetovanjem.

Ko je določeno obdobje za posvetovanje, morajo posredniki:

 • izpolniti obrazec za registracijo ZN75, ki bo zagotovil identifikacijsko številko, ki se uporablja za spremljanje različnih dialogov;
 • obvestiti udeležence o agendi posvetovanja in drugem podpornem gradivu;
 • za skupine, ki potekajo osebno, povabiti približno 12 ljudi iz istega okrožja (npr. mladih). To bo običajno pomenilo, da se bo skupine udeležilo 8 do 10 sodelujočih;
 • dokumentirati demografske ali socialno-ekonomske podatke o udeležencih, vendar jih deliti samo z dovoljenjem udeležencev;
 • zbirati fotografije, zvočne in videoposnetke, da se s pisnim soglasjem udeležencev vključijo v obrazec moderatorja za povratne informacije in za komunikacijske namene.
Close Menu