BILAGA 1: ATT LEDA EN FOKUSGRUPP

http://register.un75.online

Om du ska leda en fokusgrupp bör du se till att använda en tydlig och öppen urvalsprocess med väldefinierade och motiverade kriterier. Diskussionernas kvalitet kommer till stor del att bero på om olika grupper av deltagare är representerade.

Du skulle kunna använda följande kriterier för att välja ut deltagare:

 • Trovärdighet
 • Kompetens och lokal kunskap om utvecklingsfrågor
 • Institutionell kapacitet
 • Representation av en annars marginaliserad grupp
 • Medlemsbaserade organisationer med inriktning på ekonomiska och sociala frågor
 • Ansvarsskyldighet gentemot de grupper som representeras
 • Balanserad köns- och åldersfördelning
 • Var diskussionerna äger rum (i städer, på landsbygden eller i avlägsna områden)

En kartläggning av intressenter på nationell, regional och lokal nivå kan bidra till att fastställa och balansera deltagandet inom och mellan olika grupper, tydliggöra förhållanden som kan påverka samtalen och se till ingen som bör delta utelämnas.

Uppgifterna för kartläggningen kan bland annat delas upp efter kön, etnisk tillhörighet, bostadsort (landsbygd, slumområden eller stadsområden) och ekonomiska faktorer för att spegla situationen och levnadsvillkoren för olika och betydande grupper.

Lyft särskilt fram personer som normalt inte skulle delta, t.ex. ungdomar, arbetskraftsinvandrare, hemlösa och sexarbetare. Vissa deltagare kan ha kunskapsluckor eller svårigheter att delta på grund av t.ex. förlorad arbetstid som du måste ta hänsyn till. En del kan behöva tid med en kontaktperson, kanske för att få hjälp med att formulera sina åsikter innan de framför dem i en större grupp. Även personliga säkerhetsrisker för vissa marginaliserade grupper måste hållas i åtanke.

ATT FÖRBEREDA INFÖR EN FOKUSGRUPP

Följande punkter kan vara till nytta när du tar fram en diskussionsplan och för att följa principerna om inkludering, rättvisa och ansvar.

 • Finns det något som hindrar vissa grupper från att delta?
 • Finns det skillnader mellan olika deltagares beslutsprocesser, till exempel när det gäller representation, maktfördelning och/eller majoritetsregler?
 • Hur kan kommunikationsverktyg och kommunikationskanaler anpassas till berörda deltagarnas värderingar, normer och språk?
 • Finns det några kulturellt lämpliga tillvägagångssätt?
 • Går det att använda befintliga och välfungerande tillvägagångssätt från institutioner eller forum, t.ex. på nationell nivå eller i civilsamhället?
 • Hur tidigt ska information om diskussionerna spridas så att deltagarna har god tid att förbereda sig?
 • Hur ska deltagarna, som har lagt ner tid och energi på diskussionerna, informeras om resultaten? (Obs! FN75-teamet håller på att ta fram en global plattform som ska illustrera de viktigaste resultaten av diskussionerna.)
 • Vilken typ av feedback kommer att se till att de berörda deltagarna får möjlighet att ta upp förslag eller farhågor?

STEG FÖR ATT GENOMFÖRA EN FOKUSGRUPP

Alla diskussioner bör grundas på en tydlig projekt- och uppdragsbeskrivning. I vissa fall kan dessa behöva anpassas (språk och format) till olika målgrupper. Alla deltagare måste ha tillgång till denna information innan de deltar. I vissa fall kan diskussionsledaren göra en plan för förhandsinformation till deltagarna.

När ni har bestämt  tid för samtalet ska diskussionsledaren

 • fylla i FN75:s registreringsformulär – ni får då ett identifieringsnummer som används för att hålla koll på de olika samtalen
 • informera deltagarna om dagordningen och eventuellt bakgrundsmaterial 
 • bjuda in omkring 12 personer från samma målgrupp (t.ex. ungdomar) för samtalen på plats – detta brukar leda till 8 till 10 deltagare från gruppen
 • dokumentera deltagarnas demografiska eller socioekonomiska uppgifter, men dela dem endast med deltagarnas tillstånd
 • samla in foton, ljudinspelningar och videoklipp så att de kan användas i diskussionsledarens feedbackformulär och i kommunikationssyfte med deltagarnas skriftliga samtycke.
Close Menu