ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЕЛЕВА ДИСКУСИОННА ГРУПА

http://register.un75.online

Ако решите да организирате целева дискусионна група, използвайте ясен и прозрачен процес за подбор с добре определени и обосновани критерии. Качеството на дискусията ще зависи до голяма степен от подходящото представяне на различните групи заинтересовани страни.

Критериите за определяне на участниците могат да включват:

 • надеждност
 • компетентности и познания на местно равнище по въпросите на развитието
 • институционален капацитет
 • представителство на маргинализирана общност или група
 • основани на членство организации, занимаващи се с икономически и социални въпроси
 • отчетност пред представлявана общност или група
 • баланс по отношение на половете и поколенията
 • местоположение в градски, селски или отдалечени райони

Картографирането на заинтересованите страни на национално и поднационално равнище може да спомогне за определяне и балансиране на участието във и сред групите от заинтересовани страни, както и за изясняване на динамиката и отношенията, които могат да повлияят на дискусиите, и гарантиране на участието на всеки, който следва да бъде включен.

Данните за картографирането могат да бъдат разбити по пол, етническа принадлежност, местопребиваване (селски или градски райони, бедни квартали) и по сектори на икономическа дейност, наред с други възможности, за да се отразят положението и условията на живот на различните основни групи.

Специално внимание следва да се обърне на участници, които обикновено не биха участвали, като например юноши, работници мигранти, бездомни хора, лица, предоставящи сексуални услуги, и др. Някои участници може да имат недостиг на умения или времеви ограничения (като натоварваща загуба на дневна надница), които следва да бъдат взети под внимание. Някои от тях може да се нуждаят от допълнително време, евентуално с координатор на процеса, за да подготвят коментарите си в рамките на своите собствени структури, преди да ги споделят с по-широка аудитория. За някои маргинализирани групи не трябва да се забравят рисковете за личната сигурност.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ С ЦЕЛЕВА ГРУПА

Следните елементи могат да бъдат от полза при изготвянето на план за консултациите, включително за да се спазят принципите на приобщаване, справедливост и отчетност.

 • Съществуват ли обстоятелства, които пречат на участието на определени групи?
 • Има ли разлики между процесите на вземане на решения на различните заинтересовани страни, например по отношение на представителството, делегирането на правомощия и/или правилото за мнозинство?
 • Как могат комуникационните инструменти или канали да бъдат адаптирани към ценностите, нормите и езиците на заинтересованите страни?
 • Какви подходящи от културна гледна точка механизми за консултации могат да бъдат установени?
 • Можем ли да се възползваме от съществуващите институции или форуми за диалог, които функционират добре, напр. национални механизми или механизми на гражданското общество?
 • Как да разпространим добре и навреме информацията за дискусиите, за да може участниците да разполагат с достатъчно време за подготовка?
 • Как заинтересованите страни, които са посветили време и усилия на консултациите, да бъдат информирани за резултатите? (Бележка: Екипът на кампанията „ООН75“ разработва глобална платформа, на която да бъдат представени основните резултати от дискусиите.)
 • С какви механизми за обратна връзка ще се гарантира, че заинтересованите страни могат да споделят предложения или опасения?

СТЪПКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ С ЦЕЛЕВА ГРУПА

Всички дискусии следва да се базират на ясен концептуален документ и мандат. В някои случаи може да се наложи те да бъдат адаптирани (език, формат) според различните аудитории. Всички участници трябва да имат достъп до тази информация, преди да вземат участие в дискусията. В някои случаи координаторът може да изготви план за работния процес за комуникация с участниците преди провеждането на дискусията.

След като бъде определено времето за провеждане на дискусията, координаторите следва:

 • да попълнят формуляра за регистрация на уебсайта на кампанията „ООН75“, след което ще получат идентификационен номер, използван за проследяване на различните дискусии;
 • да информират участниците относно програмата за дискусията и други съпътстващи материали;
 • да поканят около 12 души от една и съща група (напр. младежи), когато става въпрос за дискусии с лично присъствие на участниците. Така обикновено се гарантира, че около 8 до 10 участници от съответната група присъстват на проявата;
 • да документират демографските или социално-икономическите данни за присъстващите, но да ги споделят единствено с разрешението на участниците;
 • да съберат снимки, аудио- и видеоматериали, които да включат във формуляра за обратна информация от модератора, и за комуникационни цели с писменото съгласие на участниците.
Close Menu