PRAAT MEE OVER UN75: ZO WERKT HET!

HET IS ONZE WERELD. EN ONZE TOEKOMST. DUS HET IS TIJD DAT IEDEREEN, VAN OVERAL, MEEPRAAT OVER ONZE TOEKOMST.

Bij hun 75e verjaardag willen de Verenigde Naties in 2020 met iedereen in gesprek gaan: UN75. Het debat is geopend door António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en belooft het grootste en meest verregaande debat ooit te worden over de toekomst en hoe wij die willen vormgeven.

In een wereld van dramatische veranderingen en complexe uitdagingen, van de klimaatcrisis en migratie tot de onbekende koers van de technologie, moeten we meer dan ooit samenwerken. Met UN75 willen de Verenigde Naties mensen aanmoedigen om de koppen bij elkaar te steken en te beschrijven hoe een betere internationale samenwerking kan helpen om de wereld te verbeteren tegen 2045, de 100ste verjaardag van de VN.

Op dit kantelpunt in de geschiedenis stelt UN75 drie grote vragen:

1.

WAT VOOR TOEKOMST WILLEN WE CREËREN?

2.

ZIJN WE OP DE GOEDE WEG?

3.

WELKE MAATREGELEN ZIJN ER NODIG OM DE KLOOF TE DICHTEN?

Iedereen mag meepraten. Online en offline, formeel en informeel, probeert UN75 zoveel mogelijk mensen te bereiken, liefst in alle 193 lidstaten van de VN. Samen kunnen zij hun hoop en vrees delen, de bestaande en toekomstige risico’s en kansen beoordelen en oplossingen bedenken voor wereldwijde samenwerking.

Tegelijkertijd zullen er over de hele wereld opiniepeilingen plaatsvinden en worden de media geanalyseerd om statistisch representatieve gegevens te verzamelen. Als de standpunten en ideeën eenmaal geconsolideerd zijn, worden ze aan de wereldleiders gepresenteerd en gepubliceerd.

Voor de Verenigde Naties wordt UN75 een jaar van luisteren en leren. VN-organisaties, landenteams en belanghebbenden spelen een centrale rol bij drie maatregelen:

MENSEN MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN

ALLE GROEPEN, VOORAL DE MINDER MONDIGE, SAMENBRENGEN IN EEN NIEUWE MONDIALE DIALOOG

HUN STEM VERSTERKEN

ZORGEN DAT MENSEN KUNNEN SPREKEN EN GEHOORD WORDEN

INSPIREREN TOT ACTIE

FEEDBACK GEVEN EN OPLOSSINGEN UITWISSELEN EN VERDEDIGEN

DEZE TOOLKIT LAAT ZIEN HOE HET GESPREK OP GANG KAN WORDEN GEBRACHT.

“Samen kunnen we van mensen uit de hele wereld leren hoe we de wereldwijde uitdagingen van onze tijd kunnen aangaan.”

Secretaris-generaal António Guterres

SCHRIJF IN UW AGENDA: EEN TIJDLIJN VOOR UN75

24 oktober 2019

Introductie UN75

2 januari 2020

Officiële start

26 juni 2020

Dag van het Handvest van de VN

21 september 2020

Algemene vergadering van de VN 2020

24 oktober 2020

Sluitingsdag van de VN

31 december 2020

Officiële sluiting

STAP 1

MENSEN MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN

ALLE GROEPEN, VOORAL DE MINDER MONDIGE, SAMENBRENGEN IN EEN NIEUWE MONDIALE DIALOOG.

Eind 2019 maken alle landenbureaus van de VN zich klaar voor UN75. Er is geen tijd te verliezen. We moeten zoveel mogelijk mensen laten meepraten over onze hoop en ideeën voor de toekomst.

WIE KOMT ER AAN HET WOORD?

Iedereen mag meedoen aan UN75. Om maar een paar categorieën deelnemers te noemen:

OVERHEDEN (NATIONAAL, REGIONAAL, LOKAAL)
BELEIDSMAKERS, INCLUSIEF PARLEMENTSLEDEN
JONGEREN, SCHOLEN, UNIVERSITEITEN EN JONGERENBEWEGINGEN OP LOKAAL EN INTERNATIONAAL NIVEAU
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES, ZOALS COÖPERATIES, VAKBONDEN, NGO’S EN VOLKSBEWEGINGEN
BEDRIJVEN, GROOT EN KLEIN
STICHTINGEN
ACADEMICI EN DENKTANKS, INCLUSIEF BESTAANDE ONDERZOEKSNETWERKEN
MEDIA: DIGITALE, TRADITIONELE EN SOCIALE
DE VN: KANTOREN EN MEDEWERKERS
REGIONALE ORGANISATIES
PARTICULIEREN
ANDERE BELANGRIJKE ACTOREN

Het mag daarbij gaan om mensen die kritisch staan tegenover de VN en mensen die vaak niet worden gehoord, zoals mensen met een beperking, migranten, vluchtelingen, ontheemden en mensenrechtenactivisten. Ook de bijdragen van religieuze leiders en traditionele gezagsdragers zijn belangrijk.

WAT IS ONS VERHAAL?

Vertel om te beginnen een kort en inspirerend verhaal, en leg daarin uit:

 • Waarom praten we?
 • Wat is de waarde van deelname?
 • Welke impact verwachten we?
 • Wat kan ik doen?

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen

TIPS VOOR EEN GESLAAGDE DIALOOG

 • Kies de meest doeltreffende kanalen om deelnemers te bereiken.
 • Deel informatie openlijk.
 • Ruim belemmeringen voor deelname uit de weg.
 • Zorg voor de nodige vertrouwelijkheid.
 • Maak het makkelijk en voorkom “raadplegingsmoeheid” door in gesprek te gaan op bestaande evenementen en forums. Het moet leuk blijven, en sociaal!
 • Werk samen met belangrijke nationale partners.
 • Trek regelmatig lessen en pas die toe.

STAP 2

STEMMEN VERSTERKEN

ZORGEN DAT MENSEN KUNNEN SPREKEN EN GEHOORD WORDEN

Als het grootste wereldwijde debat uit de geschiedenis zal UN75 een stem geven aan mensen online en offline, in gemeenschappen, op scholen, in steden, bestuurskamers en parlementen uit alle landen en van alle generaties. Door toekomstscenario’s te verzinnen op basis van hun eigen ervaringen en perspectieven, kunnen mensen oplossingen bedenken waar we gezamenlijk werk van kunnen maken.

HOE KUNT U MEEDOEN?

Er zijn verschillende manieren om mee te praten, van campagnes via de sociale media en kleine peilingen die nog geen minuut duren, tot meer formele gesprekken in focusgroepen.

Hier zijn een paar opties:

Post de video van UN75 op uw sociale media en vraag uw vrienden, partners en netwerk om plannen te maken. Klik hier voor alle communicatiemiddelen en ideeën.

Doe mee aan de korte enquête van UN75: beta.un75.online wat in sommige landen ook via sms kan.

Organiseer een informeel gesprek: dat kan overal. Vaak is het handig om in te pikken op een bestaande vergadering of conferentie, of op een meer sociaal gebeuren zoals een team-event, lunch of ontbijtvergadering. Organiseert u een bijeenkomst, denk dan ook eens aan een livestream; dat is een makkelijke manier om mensen op verschillende locaties live te laten meekijken, meeluisteren en meepraten.

Chat via sociale media: start een eenvoudige Q&A via Twitter, Google Hangouts, Facebook, etc. Zo bereikt u veel mensen en moedigt u hen aan om mee te praten. Chats en Q&A’s zijn ook handig op live evenementen.

Onlinedebatten: Het team van UN75 is bezig met de ontwikkeling van een uitgebreid onlineplatform voor  een digitaal gemodereerde dialoog. In sommige landen beschikken teams van de VN en andere belanghebbenden over alternatieve digitale platforms voor onlinediscussies.

Formele focusgroepen: deze zijn gericht op grondiger en meer gestructureerd onderzoek dat kan worden meegenomen in wereldwijde resultaten. Wie hiervoor kiest, moet meer gedetailleerde schriftelijke feedback kunnen geven. Meer uitleg over het organiseren van formele focusgroepen is te vinden in bijlage 1.

VRAGEN OM HET GESPREK OP GANG TE BRENGEN

Hoe ziet uw ideale wereld eruit over 25 jaar, bij de 100ste verjaardag van de VN? Wat is er anders in de wereld van vandaag? Beschrijf een dag in die wereld zoals u die over 25 jaar ziet.

 • Wat voor toekomst willen we maken met en voor onze kinderen en kleinkinderen?
 • Wat voor gevolgen hebben wetenschap en technologie voor het dagelijkse leven? Worden alle mensen eerlijk en gelijk behandeld? Hoe werken de landen samen?
 • Krijgen uw kinderen en kleinkinderen minder of meer kansen dan u heeft gehad? Zullen zij het beter of slechter hebben, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs of werk?
 • Denkt u dat u en de volgende generatie meer of minder mobiel zal zijn? Sociaal, economisch, fysiek?
 • Verwacht u dat u in een gezonder milieu zult leven? Of juist niet? Hoe zal het milieu veranderd zijn?

Kies een of meer gebieden, voeg er eventueel zelf toe en bespreek ze met de groep.

 • Klimaat en milieu (bijv. vervuiling, ontbossing)
 • Armoede en ongelijkheid
 • Nieuwe technologieën (bijv. sociale media, kunstmatige intelligentie)
 • Demografie (bijv. bevolkingsgroei, vergrijzing, migratie, verstedelijking)
 • Veiligheid (bijv. gewapende conflicten, cyberoorlog, misdaad, geweld)
 • Vertrouwen tussen overheden, en tussen bevolking en overheid

Wat moeten we nu doen om de toekomstige generaties een betere wereld te geven?

 • Wat kunt u zelf doen om de wereld te creëren die we willen? Wat doet u voor een betere wereld?
 • Wie moet actie ondernemen om deze trends te beheren? Welke rol moeten de overheden spelen? Bedrijven? Het maatschappelijk middenveld? Particulieren? Andere partijen?
 • Wat voor maatregelen en vormen van samenwerking zijn er op lokaal, nationaal en internationaal niveau nodig? Wat voor rol kunnen de Verenigde Naties en andere internationale instellingen hierbij spelen? Hoe kunnen zij beter worden?

TIPS VOOR GESPREKSLEIDERS

Bij informele maar ook bij meer gestructureerde focusgroepen speelt een moderator een cruciale rol. Dit zijn enkele algemene beginselen:

 • Leg duidelijk uit waarom de dialogen plaatsvinden en waar de discussie heen gaat.
 • Respecteer en faciliteer de uitwisseling van verschillende perspectieven.
 • Pak tegenstrijdige standpunten en scheve machtsverhoudingen constructief aan.
 • Houd rekening met plaatselijke behoeften.
 • Evalueer het verloop van de raadpleging.
 • Zorg voor een vorm van verslaglegging en feedback.

HULPMIDDELEN OM TE BEGINNEN

Video’s, podcasts, socialemediatools, tips over de huisstijl en nog veel meer is te vinden op Trello.

Lees deze korte factsheets als opfrisser over de dringendste kwesties van het UN75-team:

Technologie kan onze wereld eerlijker, vrediger en rechtvaardiger maken, maar ook onze privacy bedreigen, dictatuur mogelijk maken, conflicten aanwakkeren en ongelijkheid vergroten. Technologie lijkt in de toekomst onontkoombaar, maar hoeft dat niet te zijn. Net als de generaties voor ons kunnen wij – als overheid, bedrijf of burger – kiezen hoe we nieuwe technologie willen inzetten. Op een goede manier, of een slechte?

Lees meer

De aard van conflicten en geweld is sinds de oprichting van de VN 75 jaar geleden wezenlijk veranderd. Conflicten zijn minder dodelijk geworden, maar duren langer, en vinden vaker plaats tussen binnenlandse groepen dan tussen staten. In sommige delen van de wereld neemt het aantal moorden toe, net als het gendergerelateerd geweld.

Ook worden door de vooruitgang van de technologie bots, drones, livestreams, cyberaanvallen, ransomware en datahacks ingezet als wapen. Ondertussen komt de internationale samenwerking onder druk te staan, waardoor het wereldwijde potentieel afneemt om conflicten en geweld in alle vormen te voorkomen en op te lossen.

Lees meer

De wereld heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het terugdringen van de armoede: de laatste drie decennia konden meer dan een miljard mensen aan extreme armoede ontsnappen. Toch is het inkomensaandeel van de armere helft van de mensheid in deze periode nauwelijks verschoven, ook al is de wereldwijde economische productie sinds 1990 meer dan verdrievoudigd. Ongelijkheid ondermijnt de economische vooruitgang, wat weer leidt tot meer sociale verdeeldheid.

Ongelijkheid op grond van inkomen, woonplaats, gender, leeftijd, etniciteit, beperkingen, seksuele oriëntatie, klasse en religie – met alle gevolgen voor de toegang, kansen en prestaties – blijft bestaan, binnen en tussen landen. In sommige delen van de wereld worden deze verschillen alleen maar groter. Ondertussen ontstaat er een kloof op nieuwe gebieden, zoals in de toegang tot online- en mobiele technologieën.

Lees meer

De klimaatverandering is de alles bepalende crisis van onze tijd, en ze verloopt nog sneller dan we vreesden. Maar tegenover die wereldwijde dreiging staan we niet machteloos. Zoals secretaris-generaal António Guterres in september zei: “de klimaatcrisis is een race waarin we achterop lopen, maar we kunnen de race nog winnen”.

Geen enkele plek op aarde is immuun voor de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering. De stijgende temperaturen zorgen voor steeds meer schade aan het milieu, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, gebrek aan voedsel en drinkwater, economische ontwrichting, conflicten en terrorisme. De zeespiegel stijgt, de Noordpool smelt, de koraalriffen sterven af, de oceanen verzuren en de bossen staan in brand. Business as usual is geen optie meer, dat is duidelijk. Nu de gevolgen van de klimaatverandering toenemen en onomkeerbaar dreigen te worden, is het tijd voor doortastende collectieve maatregelen.

Lees meer

De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting met twee miljard toenemen, van 7,7 miljard nu tot 9,7 miljard, om tegen het eind van de eeuw een hoogtepunt te bereiken van bijna 11 miljard. Pas dan lijkt het geboortecijfer weer te gaan dalen. Tot die tijd zal de wereldbevolking waarschijnlijk steeds verder verstedelijken, en zullen er meer 65-plussers zijn dan kinderen onder de 5.

De helft van die bevolkingsgroei tot 2050 vindt naar verwachting plaats in slechts negen landen: India, Nigeria, Pakistan, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Egypte en de Verenigde Staten van Amerika (in volgorde van bevolkingsgroei). Het aantal inwoners van Afrika bezuiden de Sahara zal waarschijnlijk verdubbelen, terwijl de bevolking van Europa waarschijnlijk zal afnemen.

En ondertussen blijven mensen zich verplaatsen. Hoewel het percentage migranten onder de wereldbevolking de voorbije twee decennia stabiel is gebleven rond de 3 procent, is het absolute aantal migranten sinds 2000 met de helft toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal ontheemden sterk gestegen als gevolg van langdurige conflicten, en zou het door klimaatverandering en het verslechterende milieu nog verder kunnen toenemen. De overgrote meerderheid van de vluchtelingen en migranten komt in landen op het zuidelijk halfrond terecht.

Lees meer

Om te zorgen dat alle dialogen meetellen, moet u het registratieformulier invullen dat ook op onze website UN75.org te vinden is. U krijgt dan een uniek identificatienummer.

STAP 3

INSPIREREN TOT ACTIE

FEEDBACK GEVEN EN OPLOSSINGEN UITWISSELEN EN VERDEDIGEN

Mensen met elkaar in contact brengen en een stem geven, leidt tot één primair doel: Inspireren tot maatregelen voor een betere toekomst. De ideeën die tijdens UN75 op tafel komen, kunnen:

 • het maatschappelijke debat onderbouwen
 • worden meegenomen door nationale en internationale beleidsmakers
 • inspireren tot grotere burgerbetrokkenheid
 • de samenwerking wereldwijd verdiepen

Elk gesprek kan mensen aanmoedigen om in hun eigen leven maatregelen te nemen naar aanleiding van wat ze hebben gehoord en geleerd.

Zowel formele als informele dialogen kunnen leiden tot inzichten en kennis die nationale en internationale organisaties kunnen toepassen. De conclusies kunnen leiden tot nieuwe programma’s, investeringen, partnerschappen, campagnes en veel meer.

Het UN75-team werkt aan een wereldwijd platform waar de belangrijkste resultaten van de besprekingen kunnen worden gepresenteerd.

De standpunten en ideeën zullen tijdens de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2020 op een belangrijk evenement aan de wereldleiders en hoge VN-functionarissen worden gepresenteerd.

DOCUMENTATIE VERZAMELEN

De dialogen documenteren is goed voor de geloofwaardigheid en zorgt voor uitgangsmateriaal voor maatregelen dat makkelijk kan worden verspreid. Dat documenteren kan op diverse manieren, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Gegevens over de deelnemers en hoe zij werden geselecteerd
 • Demografische gegevens
 • Video- en audio-opnamen met getuigenissen van deelnemers
 • Foto’s en/of verhalen over de gesprekken
 • Data van sociale media
 • Verslagen van rapporteurs
 • Een analytische samenvatting met belangrijke conclusies

Bij formele focusgroepen kan de gespreksleider de informatie door middel van het speciale formulier centraal vastleggen en laten analyseren. Iedereen die deelneemt aan een gesprek, in welke vorm ook, kan via de gespreksleider of op de UN75-website feedback geven.

RESULTATEN VALIDEREN

Zowel via het feedbackformulier als op de UN75-website kunnen resultaten worden gevalideerd en suggesties of opmerkingen over de procedure worden ingediend.

De resultaten valideren kan ook via andere eenvoudige stappen, bijv. door notulen of enquêteresultaten te delen of om extra input te vragen. Soms kunnen de resultaten nog tijdens de focusgroep of vergadering worden geconsolideerd met visuele methoden voor onmiddellijke feedback over wat de deelnemers zeggen.

BREED COMMUNICEREN

Duidelijke communicatie is van essentieel belang voor het hele UN75-programma, zowel binnen gesprekken als via alle media. Mensen en hun verhalen kunnen de kwesties tot leven brengen, het openbare debat aanzwengelen en tot actie inspireren. Geef bij het documenteren en valideren van dialogen dus vooral voorrang aan mensen, verhalen en threads op sociale media die de meeste aandacht kunnen genereren. Werk met communicatieteams om hun invloed optimaal te benutten.

Meer informatie en tips voor het opzetten van een nationale communicatiestrategie is te vinden in de communicatietools van UN75.