ZAPOJTE SA DO DISKUSIE OSN75: PREČO? TU JE VYSVETLENIE:

JE TO NÁŠ SVET. A NAŠA BUDÚCNOSŤ. NASTAL ČAS, ABY SME SPOLOČNE UVAŽOVALI O TOM, AKÚ BUDÚCNOSŤ SI PRAJEME.

Organizácia Spojených národov pri príležitosti svojho 75. výročia v roku 2020 začína rozsiahlu diskusiu medzi národmi – OSN75. Predpokladá sa, že táto diskusia, ktorú inicioval generálny tajomník OSN António Guterres, bude najrozsiahlejšou, celosvetovou diskusiou s najväčším dosahom, zameranou na otázku vytvárania budúcnosti, akú by sme chceli mať.

Vo svete dramatických a komplexných zmien, ako je klimatická kríza, meniaca sa štruktúra obyvateľstva a neznáme smerovanie technológie, viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme kolektívne činy. Organizácia Spojených národov prostredníctvom OSN75 podnecuje ľudí, aby sa spoločne zamysleli s cieľom vymedziť, ako by mohla posilnená medzinárodná spolupráca pomôcť vytvoriť lepší svet do roku 2045 – v ktorom OSN oslávi svoju storočnicu.

V tomto rozhodujúcom momente v histórii kladie OSN75 tri zásadné otázky:

1.

AKÚ BUDÚCNOSŤ CHCEME VYTVORIŤ?

2.

SME NA DOBREJ CESTE?

3.

AKÉ KROKY SÚ POTREBNÉ NA PREKLENUTIE PRIEPASTI MEDZI SLOVAMI A ČINMY?

Do diskusie sa môže zapojiť každý. Prostredníctvom online a offline dialógov, formálnych aj neformálnych, zapojí OSN75 čo najviac ľudí, v ideálnom prípade vo všetkých 193 členských štátoch OSN. Spoločne sa podelia o svoje nádeje a obavy, posúdia súčasné a budúce riziká a príležitosti a budú hľadať riešenia pre globálnu spoluprácu.

Súbežne budú prebiehať globálne prieskumy verejnej mienky a analýzy médií, ktoré poskytnú štatisticky reprezentatívne údaje. Konsolidované názory a nápady sa predstavia svetovým lídrom a budú sa šíriť vo veľkom rozsahu.

Pre Organizáciu Spojených národov bude 75. výročie jej založenia rokom načúvania a učenia sa. Organizácie OSN, tímy z jednotlivých krajín a kľúčové zainteresované strany budú zohrávať kľúčovú úlohu pri podnikaní týchto troch krokov:

SPÁJAŤ ĽUDÍ

ZDRUŽOVAŤ RÔZNE SKUPINY, NAJMÄ TIE, KTORÉ NIE SÚ ČASTO VYPOČUTÉ, S CIEĽOM FORMOVAŤ NOVÝ CELOSVETOVÝ DIALÓG.

DODAŤ ICH HLASOM VÁHU

POSKYTNÚŤ ĽUĎOM PRÍLEŽITOSTI, ABY PREHOVORILI A BOLI VYPOČUTÍ!

INŠPIROVAŤ K ČINOM

POSKYTOVAŤ SPÄTNÚ VÄZBU, ZDIEĽAŤ A PRESADZOVAŤ RIEŠENIA.

TENTO SÚBOR NÁSTROJOV VÁM UKÁŽE, AKO SA DO TOHO PUSTIŤ.

„Spolu sa môžeme učiť od národov na celom svete, ako by sme mohli zlepšiť riešenie globálnych výziev našich čias.“

Generálny tajomník António Guterres

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA: HARMONOGRAM OSN75

24. OKTÓBER 2019

Predstavenie iniciatívy OSN75

2. JANUÁR 2020

Oficiálne spustenie

26. JÚN 2020

Deň Charty OSN

21. SEPTEMBER 2020

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OSN 2020

24. OKTÓBER 2020

Deň OSN

31. DECEMBER 2020

Oficiálne ukončenie

KROK 1

SPÁJAŤ ĽUDÍ

ZDRUŽOVAŤ RÔZNE SKUPINY, NAJMÄ TIE, KTORÉ NIE SÚ ČASTO VYPOČUTÉ, S CIEĽOM FORMOVAŤ NOVÝ CELOSVETOVÝ DIALÓG.

Od konca roku 2019 sa začali všetky úradovne OSN v jednotlivých krajinách intenzívne pripravovať na OSN75. Nemôžeme strácať čas: Na formovaní našich nádejí a nápadov do budúcnosti by sa malo podieľať čo najviac ľudí.

KTO SA MÔŽE PODELIŤ O SVOJ NÁZOR?

Do programu OSN75 sa môže zapojiť každý. Uvedieme niekoľko všeobecných kategórií účastníkov:

VLÁDY A SAMOSPRÁVY (NÁRODNÉ, MIESTNE, REGIONÁLNE)
POLITICKÍ ČINITELIA PRIJÍMAJÚCI ROZHODNUTIA VRÁTANE ČLENOV PARLAMENTOV
MLÁDEŽ VRÁTANE ŠTUDENTOV ŠKÔL A UNIVERZÍT A ČLENOV MIESTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH HNUTÍ MLÁDEŽE
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ VRÁTANE ZDRUŽENÍ, ODBOROV, MIMOVLÁDNYCH SKUPÍN A OBČIANSKYCH HNUTÍ
PODNIKY ZO SÚKROMNÉHO SEKTORA, VÄČŠIE AJ MENŠIE PODNIKY
NADÁCIE
AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KRUHY („THINK TANKS“), ZAPOJENÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM EXISTUJÚCICH OBLASTÍ VÝSKUMU
MÉDIÁ: DIGITÁLNE, TRADIČNÉ AJ SOCIÁLNE
SYSTÉM OSN (ÚRADOVNE A JEDNOTLIVCI)
REGIONÁLNE ORGANIZÁCIE
JEDNOTLIVCI
OSTATNÍ VÝZNAMNÍ AKTÉRI

Môžu to byť aj ľudia, ktorí sú kritickí voči Organizácii Spojených národov, ako aj iné skupiny, ktoré možno nie sú vždy vypočuté, ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím, migranti, utečenci, osoby vysídlené v rámci krajiny a obhajcovia ľudských práv. Dôležité sú i príspevky náboženských vodcov a prípadne aj tradičných autorít.

AKÝ JE NÁŠ PRÍBEH?

Na začiatku uveďte stručný a inšpiratívny opis vysvetľujúci:

 • Prečo sme sa rozhodli prehovoriť?
 • Akú hodnotu pre nás predstavuje účasť na diskusii?
 • Aký vplyv to bude mať?
 • Aké opatrenia môžem prijať?

Ďalšie informácie nájdete v oddiele s najčastejšími otázkami.

NIEKOĽKO TIPOV NA ZABEZPEČENIE ÚSPEŠNOSTI DIALÓGOV

 • Určiť najúčinnejšie kanály na oslovenie účastníkov.
 • Otvorene si vymieňať informácie.
 • Odstrániť/zvládať obmedzenia, ktoré bránia zapojeniu sa.
 • V prípade potreby prijať záruky zachovania dôvernosti.
 • Uľahčiť prípravu diskusie a zmierniť „nezáujem o zapojenie sa do konzultácií“ tým, že sa rozhovory usporiadajú na existujúcich podujatiach alebo fórach – aby sa to nieslo v zábavnom a sociálnom duchu!
 • Zvážiť spoluorganizáciu dialógov s kľúčovými národnými partnermi.
 • Pravidelne čerpať zo získaných skúseností a uplatňovať ich v praxi.

KROK 2

ZNÁSOBOVAŤ VPLYV ĽUDÍ

POSKYTNÚŤ ĽUĎOM PRÍLEŽITOSTI, ABY PREHOVORILI A BOLI VYPOČUTÍ!

OSN75 ako doposiaľ najväčšia globálna diskusia poskytne ľuďom priestor na vyjadrenie sa online aj offline – v komunitách, školách, mestách, predstavenstvách a parlamentoch, naprieč krajinami aj generáciami. Keď si ľudia predstavia budúce scenáre na základe svojich vlastných skúseností a uhlov pohľadu, budú hľadať riešenia pre kolektívne činy.

AKO SA MOŽNO K NÁM PRIDAŤ?

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť do diskusie, a to počnúc kampaňou na sociálnych médiách či jednoduchým jednominútovým dotazníkom až po formálnejšiu diskusiu v rámci diskusnej skupiny.

Medzi potenciálne možnosti patria:

Uverejnite video o OSN75 na platforme sociálnych médií a požiadajte priateľov, partnerov a siete, aby začali uvažovať o tom, čo môžu podniknúť. Kliknite sem a zobrazí sa úplný súbor komunikačných prínosov a nápadov.

Vyplňte a zdieľajte krátky dotazník o OSN75: pomocou beta.un75.online ju môžete previesť na krátku SMS, ak je vo vašej krajine táto funkcia dostupná.

Zorganizujte neformálnu diskusiu Môže to byť kdekoľvek. Vhodné by mohlo byť pripojiť ju k existujúcim zasadnutiam a konferenciám, prípadne k viac sociálne zameraným podujatiam, ako je napríklad tímové podujatie, spoločný obed alebo ranné posedenie pri káve. Ak organizujete schôdzu, môžete zvážiť použitie priameho prenosu, ktorý účastníkom na rôznych miestach jednoduchým spôsobom umožňuje navzájom sa vidieť, počúvať a diskutovať v reálnom čase.

Chaty na sociálnych médiách: Začnite s jednoduchými otázkami a odpoveďami s využitím Twitteru, Google Hangouts, Facebooku atď. Široká verejnosť ich ľahko nájde a ľudí to môže podnietiť k tomu, aby do tejto diskusie prispeli. Chaty a otázky a odpovede sú užitočné aj pri živých podujatiach.

Online diskusie: Tím OSN75 pripravuje komplexnú online platformu, ktorá bude uľahčovať digitálne moderované dialógy. Tímy OSN v jednotlivých krajinách a zainteresované strany môžu mať k dispozícii aj alternatívne digitálne platformy na účely online diskusií.

Formálne diskusné skupiny: Cieľom týchto skupín je vytvorenie prísnejšieho, štruktúrovaného prieskumu, ktorý môže prispieť ku globálnym poznatkom. Ak si vyberiete túto možnosť, bude potrebné vyplniť podrobnejší formulár spätnej väzby. Ďalšie usmernenia týkajúce sa vedenia formálnych diskusných skupín sú uvedené v prílohe 1.

AKO FORMULOVAŤ OTÁZKY S CIEĽOM PODNIETIŤ DISKUSIU?

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny svet o 25 rokov, keď sa bude sláviť 100. výročie OSN? Čo je v ňom odlišné od sveta, v ktorom žijete teraz? Opíšte deň vo svete, v ktorom by ste chceli žiť o 25 rokov.

 • Akú budúcnosť by sme chceli spoluvytvárať s našimi deťmi a vnúčatami a pre ne?
 • Ako ovplyvňuje veda a technika každodenný život? Zaobchádza sa so všetkými ľuďmi spravodlivo a rovnako? Ako krajiny navzájom spolupracujú?
 • Nazdávate sa, že vaše deti a vnúčatá, budú mať menej alebo viac príležitostí v porovnaní s vami? Bude sa im dariť lepšie alebo horšie – napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie alebo pracovné vyhliadky?
 • Myslíte si, že vaša a ďalšia generácia bude viac či menej mobilná – po stránke sociálnej, ekonomickej a fyzickej?
 • Očakávate, že budete žiť vo viac alebo menej zdravom životnom prostredí? V čom by mohlo byť životné prostredie odlišné?

Vyberte jednu oblasť alebo viac oblastí, prípadne doplňte ďalšiu oblasť, a diskutujte o tom v skupine.

 • Zmena klímy a otázky životného prostredia (napr. znečistenie, odlesňovanie)
 • Chudoba a nerovnosť
 • Nové technológie (napr. sociálne médiá, umelá inteligencia)
 • Populačné zmeny (napr. populačný rast, starnutie obyvateľstva, migrácia, urbanizácia)
 • Bezpečnostné hrozby (napr. ozbrojené konflikty, kybernetická vojna, kriminalita a násilie)
 • Narušenie dôvery medzi vládami navzájom a medzi ľuďmi a vládami?

Aké kroky by sme mali podniknúť v záujme lepšieho sveta pre budúce generácie?

 • Čo môžete robiť ako jednotlivec pri vytváraní sveta, ktorý chceme? Čo robíte pre lepší svet?
 • Kto musí konať, aby sa tieto trendy zvládli? Aká by mala byť úloha vlád? Podniky? Občianska spoločnosť? Jednotlivci? Iné?
 • Aké formy opatrení a spolupráce môžu byť potrebné na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni? Akú úlohu by v tom mala zohrávať Organizácia Spojených národov a ďalšie medzinárodné inštitúcie? Ako sa môžu zlepšiť?

TIPY PRE MODERÁTOROV

Moderátor zohráva kľúčovú úlohu v neformálnych rozhovoroch, ako aj v štruktúrovanejších diskusných skupinách. Uvedieme niektoré z hlavných zásad:

 • Komunikujte jasne o tom, prečo prebiehajú tieto dialógy a čo je cieľom diskusie
 • Rešpektujte a podnecujte zdieľanie rôznych uhlov pohľadu
 • Konštruktívne riešte konfliktné stanoviská a nerovnomerné rozloženie moci
 • Prispôsobte sa miestnym potrebám
 • Vyhodnoťte konzultačný prístup
 • Zabezpečte určitú formu záznamu a spätnú väzbu

ZDROJE PRE ZAČIATOK

Videá, podcasty, nástroje sociálnych médií, usmernenia v súvislosti s logom a ďalšie zdroje sú na portáli Trello.

Pozrite si tieto krátke prehľady, ktoré vytvoril tím OSN75, a ozrejmite si, ktoré problémy patria medzi najpálčivejšie:

Technológie môžu urobiť náš svet spravodlivejším a pokojnejším, ale zároveň ohrozujú naše súkromie, uľahčujú autokratickú kontrolu a podnecujú konflikty a nerovnosť. Budúce technológie sa síce môžu javiť ako hrozivé, ale nemusia takými byť. Rovnako ako predchádzajúce generácie, aj my – vlády, podniky aj jednotlivci – máme možnosť zvoliť si, ako budeme nové technológie využívať. V službách dobra, alebo zla?

Kliknite sem a dozviete sa viac.

Povaha konfliktov a násilia sa od založenia OSN pred 75 rokmi výrazne zmenila. Konflikty sú menej smrteľné, ale pretrvávajú dlhšie a častejšie k nim dochádza medzi domácimi skupinami, než medzi štátmi. V niektorých častiach sveta dochádza častejšie k vraždám, pričom sa zvyšuje počet útokov na základe rodovej príslušnosti.

Technologický pokrok sa premieta aj do skutočnosti, že ako zbrane sa využívajú boty, drony, živé vysielania, kybernetické útoky, ransomvér a hackovanie údajov. Medzinárodná spolupráca je zároveň pod tlakom, čím sa znižuje jej celosvetový potenciál na predchádzanie konfliktom a násiliu vo všetkých formách, ako aj potenciál na ich riešenie.

Kliknite sem a dozviete sa viac.

Svet dosiahol významný pokrok v znižovaní chudoby: za posledné tri desaťročia sa viac ako miliarda ľudí vymanila z extrémnej chudoby. Podiel príjmov chudobnejšej polovice ľudstva sa však v tomto období takmer nezmenil, a to napriek tomu, že od roku 1990 sa celosvetový hospodársky výkon viac ako strojnásobil. Nerovnosti podkopávajú hospodársky pokrok, čím sa zase prehlbujú sociálne rozdiely, ku ktorým vedú nerovnosti.

V rámci krajín aj medzi krajinami naďalej pretrvávajú rozdiely spôsobené príjmom, geografiou, pohlavím, vekom, etnickou príslušnosťou, zdravotným postihnutím, sexuálnou orientáciou, triedou a náboženstvom – ktoré majú dôsledky na prístup, na príležitosti a na výsledky. V niektorých častiach sveta sa tieto rozdiely stále prehlbujú. Popritom sa objavujú rozdiely v novších oblastiach, ako je prístup k internetu a mobilným technológiám.

Kliknite sem a dozviete sa viac.

Zmena klímy je rozhodujúcou skúškou našich čias. Deje sa ešte rýchlejšie, ako sme sa obávali. Zoči-voči tejto globálnej hrozbe však nie sme ani zďaleka bezmocní. Ako v septembri zdôraznil generálny tajomník António Guterres, „stav klimatickej núdze je súbojom s časom, ktorý síce zatiaľ prehrávame, ale ešte ho môžeme vyhrať“.

Žiadny kútik sveta nie je imúnny voči ničivým dôsledkom zmeny klímy. Zvyšujúce sa teploty prispievajú k poškodzovaniu životného prostredia, prírodným katastrofám, extrémnym výkyvom počasia, neistote v zabezpečovaní potravín a vody, k narušeniu hospodárstva, ku konfliktom a terorizmu. Hladina morí sa zvyšuje, Arktída sa roztápa, koralové útesy odumierajú, oceány sa okysľujú a lesy pohlcujú plamene. Je zrejmé, že takto to ďalej nemôže pokračovať. Cena, ktorú platíme za zmenu klímy, dosahuje nezvratné hodnoty, a preto nastal čas na odvážnu kolektívnu akciu.

Kliknite sem a dozviete sa viac.

Očakáva sa, že celosvetová populácia vzrastie v roku 2050 o dve miliardy ľudí – z terajších 7,7 miliardy na 9,7 miliardy, a že do konca tohto storočia dosiahne vrchol vo výške takmer 11 miliárd, keďže miera pôrodnosti naďalej klesá. Predpokladá sa, že počas tohto obdobia bude celosvetová populácia čoraz viac sústredená v mestách, zatiaľ čo počet osôb vo veku 65 rokov a viac bude vyšší ako počet detí vo veku do 5 rokov.

Očakáva sa, že polovica celosvetového nárastu obyvateľstva od dneška do roku 2050 bude pochádzať len z deviatich krajín: z Indie, Nigérie, Pakistanu, Konžskej demokratickej republiky, Etiópie, Tanzánie, Indonézie, Egypta a zo Spojených štátov amerických (v zostupnom poradí). Populácia subsaharskej Afriky sa pravdepodobne zdvojnásobí, zatiaľ čo populácia Európy sa pravdepodobne zmenší.

Ľudia zároveň migrujú. Zatiaľ čo percentuálny podiel medzinárodných migrantov zostal v posledných dvoch desaťročiach na úrovni približne 3 % svetovej populácie, počet medzinárodných migrantov sa od roku 2000 zvýšil o viac ako polovicu. Počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, zároveň v dôsledku dlhotrvajúcich konfliktov prudko vzrástol a mohol by sa ešte viac zvýšiť v dôsledku zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia. Prevažná väčšina prílivu utečencov a migrantov smeruje do krajín na globálnom Juhu.

Kliknite sem a dozviete sa viac.

V prípade všetkých dialógov nezabudnite vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete aj na našom webovom sídle UN75.org. Pri registrácii dostanete jedinečné identifikačné číslo a váš príspevok bude tak zohľadnený.

KROK 3

INŠPIROVAŤ K ČINOM

POSKYTOVAŤ SPÄTNÚ VÄZBU, ZDIEĽAŤ A PRESADZOVAŤ RIEŠENIA.

Spájanie ľudí a dodávanie váhy ich hlasom vedie k jednému hlavnému cieľu: inšpirovať činy v záujme lepšej budúcnosti. Očakáva sa, že nápady, ku ktorým sa dospeje počas OSN75:

 • sa stanú podkladom pre verejnú diskusiu
 • si osvoja národné a medzinárodné subjekty s rozhodovacou právomocou
 • budú inšpirovať k širšej občianskej angažovanosti
 • pomôžu prehĺbiť globálnu spoluprácu

Každý rozhovor je príležitosťou na povzbudenie jednotlivcov, aby v súlade s tým, čo si vypočuli a čo sa dozvedeli, podnikli vo svojom vlastnom živote určité kroky.

Z formálnych aj neformálnych dialógov môžu vzísť poznatky a argumenty, ktoré môžu uplatňovať vnútroštátne a medzinárodné organizácie. Zistenia môžu byť inšpiráciou pre nové programy, investície, partnerstvá a kampane, ale aj pre iné akcie.

Tím UN75 pripravuje globálnu platformu na ilustráciu kľúčových výsledkov diskusií.

Názory a nápady, ktoré z tohto dotazníka vzídu, predložíme svetovým lídrom a vyšším úradníkom OSN na podujatí na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční počas 75. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v septembri 2020.

ZDOKUMENTOVANIE DÔKAZOV

Zdokumentovanie dialógov zabezpečí ich vierohodnosť a zdieľanie na rôznych úrovniach a poskytuje dôkazy potrebné na prijatie opatrení. Medzi typické formy dokumentácie patria:

 • Údaje o tom, kto sa zúčastnil a aké boli kritériá výberu účastníkov
 • Relevantné demografické údaje
 • Video a zvukové záznamy so svedectvami zúčastnených ľudí
 • Fotografie a/alebo príbehy z konzultácie
 • Údaje na sociálnych médiách
 • Správy spravodajcov
 • Analytický súhrn s kľúčovými zisteniami

Pokiaľ ide o formálne diskusné skupiny, tento formulár pre moderátorov umožňuje centrálne zaznamenávanie a analyzovanie informácií. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na rozhovoroch všetkých druhov, môžu poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom svojho moderátora alebo webového sídla OSN75.

VALIDÁCIA VÝSLEDKOV

Formuláre spätnej väzby aj webové sídlo OSN75 ponúknu príležitosti na validáciu výsledkov a predloženie návrhov alebo vyjadrenie obáv týkajúcich sa tohto procesu.

Súčasťou validovania zistení môžu byť aj iné jednoduché úkony, ako napríklad zdieľanie správ zo stretnutí alebo výsledkov z prieskumu, a vyžiadanie si dodatočných vstupných informácií. Určitá validácia sa môže uskutočniť počas stretnutí diskusných skupín a zasadnutí s použitím vizuálnych metód na získanie okamžitej spätnej väzby o predmete diskusie účastníkov.

KOMUNIKÁCIA SO ŠIROKÝM ZÁBEROM A ĎALEKOSIAHLYM VÝZNAMOM

Presvedčivá komunikácia bude mať počas celého OSN75 zásadný význam, a to tak v rámci individuálnych konzultácií, ako aj vo všetkých formách médií. Zábery na ľudí a ich príbehy oživia diskusiu, čo bude mať vplyv na verejné diskusie, ktoré môžu podnietiť činy. Pri dokumentovaní a validácii dialógov venujte pozornosť ľuďom, príbehom a príspevkom na sociálnych médiách, ktoré budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou odozvu. Spolupracujte s tímami pre komunikáciu, aby sa čo najlepšie využil ich potenciál vplyvu.

Referenčné dokumenty a možnosti prípravy národných komunikačných stratégií nájdete v časti venovanej globálnej komunikačnej stratégii a komunikačným prostriedkom OSN75.