DELTA I FN75-DISKUSSIONEN: GÖR SÅ HÄR!

DET ÄR VÅR VÄRLD. OCH VÅR FRAMTID. DET ÄR HÖG TID FÖR OSS ALLA ATT PRATA OM HUR VI VILL ATT VÅR FRAMTID SKA VARA.

För att fira sitt 75-årsjubileum 2020 startar FN en allmän debatt: FN75. Debatten som lanserades av FN:s generalsekreterare António Guterres handlar om hur vi kan skapa den framtid vi vill leva i och det ser ut att bli den mest omfattande globala diskussionen hittills.

I en värld av dramatiska förändringar och komplexa utmaningar – alltifrån klimatkriser och befolkningsförändringar till en oviss teknisk framtid – behöver vi samarbeta mer än någonsin tidigare. Med hjälp av FN75 vill FN uppmuntra människor att tillsammans diskutera hur ett ökat internationellt samarbete kan hjälpa till att skapa en bättre värld 2045, när FN fyller 100 år.

I detta avgörande historiska skede ställer FN75 tre viktiga frågor:

1.

VILKEN FRAMTID VILL VI HA?

2.

ÄR VI PÅ RÄTT VÄG?

3.

HUR KAN VISION OCH VERKLIGHET MÖTAS?

Alla kan delta i samtalet. Digitalt eller fysiskt, i formella och informella samtal – FN75 hoppas få med så många människor som möjligt, helst i FN:s alla 193 medlemsländer. Tillsammans kommer de att dela med sig av sina förhoppningar och farhågor, bedöma nuvarande och framtida risker och möjligheter samt hitta lösningar för det globala samarbetet.

Parallella globala opinionsundersökningar och medieanalyser kommer att ge statistiskt representativa uppgifter. De synpunkter och idéer som samlas in kommer att presenteras för världsledare och spridas i stor utsträckning.

Med initiativet vill FN lyssna och lära. FN-organisationer, landsgrupper och viktiga aktörer kommer att ha centrala roller när det gäller att ta följande initiativ:

FÖRENA MÄNNISKOR

SAMLA OLIKA GRUPPER, SÄRSKILT DE SOM OFTA INTE HÖRS, FÖR ATT SKAPA EN NY GLOBAL DIALOG.

GE FOLK EN RÖST

SKAPA KANALER DÄR MÄNNISKOR FÅR KOMMA TILL TALS!

UPPMUNTRA TILL HANDLING

GE FEEDBACK OCH DELA OCH REKOMMENDERA LÖSNINGAR.

DENNA VERKTYGSLÅDA GER EXEMPEL PÅ HUR MAN FÅR IGÅNG DISKUSSIONEN.

”Tillsammans kan vi lära oss av människor från hela världen hur vi kan bli bättre på att ta itu med vår tids globala utmaningar.”

Generalsekreterare António Guterres

SKRIV UPP TIDSPLANEN FÖR FN75 I KALENDERN!

24 OKT 2019

Presentation av FN75

2 JAN 2020

Officiell lansering

26 JUNI 2020

FN-stadgans dag

21 SEP 2020

FN:s generalförsamling 2020

24 OKT 2020

FN-dagen

31 DEC 2020

Officiell avslutning

STEG 1

FÖRENA MÄNNISKOR

SAMLA OLIKA GRUPPER, SÄRSKILT DE SOM OFTA INTE HÖRS, FÖR ATT SKAPA EN NY GLOBAL DIALOG.

FN:s lokalkontor påbörjade arbetet med FN75 i slutet av 2019. Det finns ingen tid att förlora! Så många människor som möjligt bör vara med och diskutera våra förhoppningar och idéer inför framtiden.

VEM KAN DELTA I DISKUSSIONEN?

Vem som helst kan delta i FN75. Här följer en lista på vanliga kategorier av deltagare:

REGERINGAR (NATIONELLA, LOKALA OCH REGIONALA)
POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE, INKLUSIVE PARLAMENTSLEDAMÖTER
UNGA, BLAND ANNAT I SKOLOR, UNIVERSITET OCH LOKALA OCH INTERNATIONELLA UNGDOMSRÖRELSER
CIVILSAMHÄLLET, KOOPERATIV, FACKFÖRENINGAR, ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER OCH FOLKRÖRELSER
FÖRETAG INOM DEN PRIVATA SEKTORN, BÅDE STÖRRE OCH MINDRE FÖRETAG
STIFTELSER
DEN AKADEMISKA VÄRLDEN OCH TANKESMEDJOR, BLAND ANNAT GENOM FORSKNING
DIGITALA, TRADITIONELLA OCH SOCIALA MEDIER
FN-KONTOR OCH FN-ANSTÄLLDA
REGIONALA ORGANISATIONER
PRIVATPERSONER
ANDRA VIKTIGA AKTÖRER

Bland deltagarna kan det finnas personer som är kritiska mot FN och grupper som inte alltid hörs, som till exempel människor med funktionsnedsättning, migranter, flyktingar, internt fördrivna personer och människorättsförsvarare. Bidragen från religiösa ledare och traditionella myndigheter är också viktiga.

VAD GÅR DET UT PÅ?

I början är det bra att ge en kort och inspirerade bakgrund:

 • Varför ska vi diskutera?
 • Varför är det värt att delta?
 • Vilket genomslag får det?
 • Vad kan jag göra?

NÅGRA TIPS FÖR EN LYCKAD DIALOG

 • Hitta de bästa kanalerna för att nå ut till deltagarna.
 • Dela information öppet och fritt.
 • Ta bort/hantera hinder för deltagandet.
 • Använd sekretessåtgärder vid behov.
 • Gör det enkelt att delta i samtalen genom att anordna dem vid befintliga evenemang – det ska vara roligt och socialt!
 • Fundera på att anordna samtal tillsammans med viktiga nationella partner.
 • Bygg hela tiden vidare på det du har lärt dig.

STEG 2

GE FOLK EN RÖST

SKAPA KANALER DÄR MÄNNISKOR FÅR KOMMA TILL TALS!

FN75 är den hittills största globala diskussionen och kommer att göra människors röster hörda både på nätet och i fysiska möten, i olika grupper, skolor, städer, styrelserum och parlament, över landsgränser och generationer. När människor föreställer sig framtidsscenarier som bygger på egna upplevelser och perspektiv kommer de att ta fram lösningar för kollektiva insatser.

HUR KAN JAG DELTA?

Det finns flera sätt att delta i samtalet, alltifrån kampanjer på sociala medier till en enkel enkät eller mer formella diskussioner i fokusgrupper.

Här följer några alternativ:

Dela FN75-videon på dina sociala medier och be dina vänner, partner och nätverk att hänga på. Klicka här för att se alla kommunikationsidéer.

Svara på och dela FN75:s korta enkät på beta.un75.online. Du kan t.ex. skicka länken i ett sms.

Anordna ett informellt samtal. Samtalen kan äga rum var som helst. Det kan vara bra att föra samtalen i samband med möten och konferenser eller kanske någon mer social tillställning som till exempel en gruppträff, lunch eller fika. När du organiserar ett möte kan det vara bra att streama live, vilket gör det enkelt för deltagare på olika platser att följa, lyssna och delta i realtid.

Chatta på sociala medier. Svara på frågor via Twitter, Google Hangouts, Facebook osv. Det gör det enkelt för många människor att upptäcka initiativet och uppmuntrar dem till att delta. Ett tips är också att chatta och svara på frågor när man är på plats under ett event.

FN75-teamet skapar just nu en plattform på nätet för att underlätta för internetdiskussioner. Det kan också finnas andra digitala plattformar som FN:s medlemsländer och aktörer kan använda för diskussioner på nätet.

I formella fokusgrupper kan man göra noggrannare och mer strukturerade undersökningar som kan bidra till de globala resultaten. Om du väljer detta alternativ måste du fylla i ett mer detaljerat formulär. Läs mer om hur du leder formella fokusgrupper i bilaga 1.

FRÅGOR SOM FÅR I GÅNG EN DISKUSSION

Hur ser en ideal värld ut om 25 år när FN fyller 100 år? Vad är annorlunda gentemot idag? Kan du berätta om en dag i den värld du föreställer dig om 25 år?

 • Vilken framtid vill vi skapa med och för våra barn och barnbarn?
 • Hur påverkar vetenskap och teknik vår vardag? Behandlas alla människor rättvist och lika? Hur arbetar länderna med varandra?
 • Tror du att dina barn och barnbarn kommer att ha färre eller fler möjligheter än vad du har? Kommer de att ha det bättre eller sämre när det gäller till exempel utbildning eller jobbmöjligheter?
 • Tror du att du eller nästa generation kommer att bli mer eller mindre rörlig socialt, ekonomiskt och fysiskt?
 • Förväntar du dig att leva i en sundare eller mindre sund miljö? Hur kommer miljön vara annorlunda, tror du?

Välj ett eller flera områden eller lägg till en egen kategori och diskutera i grupp.

 • Klimatförändringar och miljöproblem (t.ex. föroreningar och avskogning)
 • Fattigdom och ojämlikhet
 • Ny teknik (t.ex. sociala medier och artificiell intelligens)
 • Befolkningsförändringar (t.ex. befolkningstillväxt, åldrande befolkningar, migration och urbanisering)
 • Säkerhetshot (t.ex. väpnade konflikter, it-krigföring, brott och våld)
 • Skadat förtroende mellan regeringar samt mellan människor och regeringar

Vilka åtgärder bör vi vidta nu för att skapa en bättre värld för framtida generationer?

 • Vad kan du som privatperson göra för att skapa den värld vi vill ha? Hur bidrar du till en bättre värld?
 • Vem måste agera för att lösa problemen? Vilken roll bör regeringarna ha? Företagen? Civilsamhället? Privatpersoner? Och andra?
 • Hur bör man agera och samarbeta på lokal, nationell och internationell nivå? Vilken roll bör FN och andra internationella institutioner ha för att underlätta detta? Hur kan de göra mer?

TIPS TILL DISSKUSSIONSLEDARE

Vid informella samtal och mer strukturerade fokusgrupper har diskussionsledaren en avgörande roll. Här följer några allmänna vägledande tips:

 • Tala tydligt om varför diskussionen äger rum och vad den ska leda till
 • Respektera och underlätta för människor att dela med sig av olika perspektiv
 • Hantera motsatta åsikter och ojämna maktbalanser på ett konstruktivt sätt
 • Anpassa dig till de lokala behoven
 • Utvärdera tillvägagångssättet
 • Se till att dokumentera delar av samtalet och ge feedback

RESURSER FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Videoklipp, poddar, sociala medie-verktyg, riktlinjer för grafisk profil med mera finns på Trello.

Läs igenom de här korta faktabladen för att friska upp några av de mest brännande frågorna från FN75-teamet:

Tekniken kan göra vår värld rättvisare och fredligare, men den kan också hota den personliga integriteten, underlätta enväldig kontroll och underblåsa konflikter och ojämlikhet. Även om den framtida tekniken kan verka oroande, behöver den inte vara det. Likt tidigare generationer har vi – regeringar, företag och privatpersoner – möjlighet att välja hur vi använder den nya tekniken. På gott eller ont?

Klicka här för att läsa mer.

Konflikter och våld har förändrats avsevärt sedan FN grundades för 75 år sedan. Konflikterna är nu mindre dödliga, men varar längre, och utkämpas mellan inhemska grupper i stället för mellan stater. Mord blir allt vanligare i vissa delar av världen och könsrelaterat våld ökar.

Dessutom har tekniska framsteg gjort det möjligt för kriminella att använda bottar, drönare, direktsändningar, it-angrepp, utpressningsprogram och dataangrepp. Samtidigt befinner sig det internationella samarbetet under press, vilket minskar den globala kapaciteten att förebygga och lösa konflikter och våld av alla dess slag.

Klicka här för att läsa mer.

Världen har gjort stora framsteg när det gäller att minska fattigdomen. Under de senaste tre årtiondena har över en miljard människor lyckats ta sig ur extrem fattigdom. Ändå har inkomstandelen för de allra fattigaste knappt förändrats trots att den globala ekonomiska produktionen har mer än tredubblats sedan 1990. Ojämlikhet undergräver ekonomiska framsteg, vilket i sin tur förvärrar de sociala klyftorna som skapats av ojämlikhet.

Ojämlikhet som beror på inkomst, var man bor, kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass och religion kvarstår, både inom och mellan länder, vilket innebär att inte alla har samma möjligheter till utbildning, arbete och ett bra liv. I vissa delar av världen håller dessa klyftor på att bli allt tydligare. Samtidigt växer nya klyftor fram inom nya områden, såsom tillgång till internet och mobil teknik.

Klicka här för att läsa mer.

Klimatförändringarna är vår tids avgörande kris och de sker ännu snabbare än vi befarade. Men vi är långtifrån maktlösa i kampen mot detta globala hot. Generalsekreterare António Guterres påpekade i september att klimatnödläget är en kapplöpning som vi är på väg att förlora, men en kapplöpning vi måste vinna.

Ingen del av världen är immun mot klimatförändringarnas förödande konsekvenser. Stigande temperaturer bidrar till miljöförstörelse, naturkatastrofer, extrema väderförhållanden, osäker livsmedels- och vattenförsörjning, ekonomiska störningar, konflikter och terrorism. Havsnivån stiger, Arktis smälter, korallreven dör, haven försuras och skogarna brinner. Det är tydligt att vi inte kan fortsätta som vanligt. Samtidigt som den oändligt höga kostnaden för klimatförändringarna bara ökar, är det nu hög tid att tillsammans vidta kraftfulla åtgärder.

Klicka här för att läsa mer.

Världens befolkning väntas öka med två miljarder människor, från nuvarande 7,7 miljarder till 9,7 miljarder människor 2050, innan vi når en topp på nästan 11 miljarder vid århundradets slut, när fruktsamhetstalen fortsätter att minska. Under denna period beräknas allt fler bo i städer och det kommer att finnas färre barn under 5 år än personer över 65 år.

Hälften av den globala befolkningstillväxten fram till 2050 väntas komma från enbart nio länder: Indien, Nigeria, Pakistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten och USA (i fallande ordning). Befolkningen i Afrika söder om Sahara kommer sannolikt att fördubblas, medan befolkningen i Europa sannolikt kommer att minska.

Samtidigt förflyttar sig människor. Andelen internationella migranter har under de senaste två årtiondena legat runt 3 procent av världens befolkning och siffran har mer än fördubblats sedan 2000. Samtidigt har antalet människor som tvingats fly från sina hem ökat kraftigt på grund av utdragna konflikter och antalet kan komma att öka ytterligare på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Den allra största delen av flykting- och migrantflödet går till länder på södra halvklotet.

Klicka här för att läsa mer.

Se till att fylla i registreringsformuläret för att delta i diskussionen och för att räknas i statistiken. Formuläret hittar du på vår webbplats UN75.org där du också får ett unikt identifieringsnummer.

STEG 3

UPPMUNTRA TILL HANDLING

GE FEEDBACK OCH DELA OCH REKOMMENDERA LÖSNINGAR.

Genom att skapa kontakt mellan människor och göra deras röster hörda, kommer man att nå ett primärt mål – att uppmuntra till handling för en bättre framtid. Idéerna som samlas under FN75 kan

 • bidra till den offentliga debatten
 • användas av nationella och internationella beslutsfattare
 • inspirera till ett större samhällsengagemang
 • fördjupa det globala samarbetet.

Varje samtal är ett tillfälle att uppmuntra människor att ta egna initiativ utifrån vad de har hört och lärt sig.

Såväl formella som informella samtal kan ge insikter och underlag som nationella och internationella organisationer kan använda sig av. Resultaten kan bland annat ge inspiration till nya program, investeringar, partnerskap och kampanjer.

FN75-teamet utvecklar en global plattform där man ska ge exempel på samtalens viktigaste resultat.

De åsikter och idéer som samlas in kommer att presenteras för världsledare och FN-tjänstemän under det 75:e mötet i FN:s generalförsamling i september 2020. 

DOKUMENTERA DISKUSSIONERNA

Genom att dokumentera diskussionerna får de större trovärdighet och kan delas på olika nivåer samtidigt som de uppmuntrar till handling. Några vanliga former av dokumentation är:

 • uppgifter om vem som deltar och hur de valdes ut
 • relevanta demografiska uppgifter
 • video- och ljudinspelningar av deltagarna
 • foton och/eller berättelser från samtalen
 • uppgifter från sociala medier
 • rapporter från rapportörer
 • en analytisk sammanfattning med de viktigaste resultaten.

I formella fokusgrupper har diskussionsledaren möjlighet att dokumentera och analysera information centralt. Deltagare från olika slags samtal kan ge feedback via diskussionsledaren eller på FN75:s webbplats.

VALIDERA RESULTATEN

Både via feedbackformulären och FN75-webbplatsen kommer det gå att validera resultaten och ge förslag eller kritik angående processen.

Andra sätt är att dela mötesrapporter och undersökningsresultat eller be om fler synpunkter. På fokusgruppernas träffar och andra möten kan resultaten delvis valideras med hjälp av visuella metoder för omedelbar återkoppling på vad deltagarna säger.

KOMMUNICERA VITT OCH BRETT

Fängslande kommunikation kommer att vara avgörande för FN75, både under enskilda diskussioner och i alla former av medier. Människors ansikten och berättelser gör att frågorna får liv, vilket kan stimulera den offentliga debatten och göra att folk agerar. Genom att dokumentera och validera samtalen kan man lyfta fram de människor, berättelser och sociala medie-trådar som med största sannolikhet kommer att få genomslag. Arbeta tillsammans med kommunikationsgrupper för att ta till vara på deras inflytande på bästa sätt.

Läs mer om den globala kommunikationsstrategin och FN75:s kommunikationsmaterial för att ta fram nationella kommunikationsstrategier och använd dem som referens.